Các bạn chú ý : Tài khoản diễn đàn chính là tài khoản đăng nhập vào games , và dùng tài khoản Gmail để kích hoạt tài khoản mới .